Susan Shaye Photography | Senior #19 Ryan LeBlanc (Captain)