Susan Shaye Photography | Baseball Auburn vs Taconic (MIAA D3 Semifinal) 6/19/18

Baseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 SemifinalBaseball Auburn vs Taconic MIAA Division 3 Semifinal