Susan Shaye Photography | Nashoba (Stills) vs Fitchburg 2/23/16